رضا مهدوی راد
رضا مهدوی راد
09123304020
1 میلیون 45 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
41 متر
1اتاق
1پارکینگ
8سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 320 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
1پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد و 200 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
130 متر
0اتاق
0پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 751 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
103 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیارد و 860 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
243 متر
4اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 500 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
120 متر
2اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
12 میلیارد و 190 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
530 متر
0اتاق
0پارکینگ
50سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 820 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
130 متر
3اتاق
1پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد و 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
2اتاق
0پارکینگ
40سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیون و 800 هزار 200 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
100 متر
2اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
400 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
50 متر
1اتاق
0پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 192 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
138 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
6 میلیون 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
165 متر
3اتاق
1پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیون 75 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
70 متر
2اتاق
0پارکینگ
11سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیون 40 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
70 متر
1اتاق
0پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر
6 میلیون و 700 هزار 50 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
115 متر
2اتاق
1پارکینگ
6سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 808 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
156 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 100 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
133 متر
3اتاق
1پارکینگ
1سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 430 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
110 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 115 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
141 متر
3اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
987 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
94 متر
2اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیون 40 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
86 متر
2اتاق
1پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 380 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
170 متر
3اتاق
1پارکینگ
7سال
اطلاعات بیشتر
816 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
51 متر
1اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 442 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
103 متر
2اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
693 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
63 متر
1اتاق
1پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 312 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
105 متر
2اتاق
1پارکینگ
7سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 100 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
123 متر
3اتاق
1پارکینگ
9سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
530 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
61 متر
1اتاق
0پارکینگ
18سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 639 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
203 متر
3اتاق
2پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 394 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
133 متر
3اتاق
1پارکینگ
1سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیون و 800 هزار 40 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
85 متر
2اتاق
0پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 700 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد و 100 میلیون
دروازه شمیران منطقه 12
340 متر
0اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 624 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
164 متر
3اتاق
1پارکینگ
11سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 296 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
108 متر
2اتاق
1پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 320 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
22 متر
0اتاق
0پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
140 متر
1اتاق
1پارکینگ
25سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 344 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
176 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 300 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
92 متر
2اتاق
1پارکینگ
9سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیون 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
120 متر
2اتاق
1پارکینگ
6سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیون 50 میلیون
شکوفه منطقه 14
70 متر
1اتاق
0پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
588 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
73 متر
2اتاق
0پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 431 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
143 متر
3اتاق
1پارکینگ
5سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 247 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
86 متر
1اتاق
0پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 700 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد و 500 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
165 متر
6اتاق
2پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
600 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
57 متر
1اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 272 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
142 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 368 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
148 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیون و 500 هزار 200 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
2اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیون و 500 هزار 100 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
2اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
525 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
70 متر
2اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 904 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
119 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیون 50 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
45 متر
1اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیون 100 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
100 متر
2اتاق
1پارکینگ
8سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 290 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
158 متر
3اتاق
1پارکینگ
12سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 700 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 240 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
160 متر
3اتاق
1پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 200 میلیون
دروازه شمیران منطقه 12
83 متر
2اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 168 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
176 متر
3اتاق
1پارکینگ
5سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 925 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
109 متر
3اتاق
1پارکینگ
8سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 1 میلیارد و 300 میلیون
میرداماد منطقه 3
450 متر
3اتاق
5پارکینگ
25سال
اطلاعات بیشتر
6 میلیون 200 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
125 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد و 60 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
220 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
توافقی
میدان ولیعصر منطقه 6
60 متر
0اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 731 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
144 متر
3اتاق
1پارکینگ
12سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 650 میلیون
خراسان منطقه 12
220 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 638 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
117 متر
2اتاق
1پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر