رضا مهدوی راد
رضا مهدوی راد
09123304020
1 میلیارد و 600 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
100 متر
2اتاق
1پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 456 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
104 متر
2اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد و 200 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
130 متر
0اتاق
0پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 751 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
103 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیارد و 860 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
243 متر
4اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 500 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
120 متر
2اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
12 میلیارد و 190 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
530 متر
0اتاق
0پارکینگ
50سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 600 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
110 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 820 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
130 متر
3اتاق
1پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیون 100 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
125 متر
2اتاق
1پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد و 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
2اتاق
0پارکینگ
40سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 400 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
172 متر
3اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
800 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
77 متر
2اتاق
0پارکینگ
12سال
اطلاعات بیشتر
400 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
50 متر
1اتاق
0پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 450 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 445 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
144 متر
3اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
448 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
56 متر
1اتاق
0پارکینگ
16سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیون 110 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
165 متر
3اتاق
1پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
950 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
90 متر
3اتاق
1پارکینگ
6سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 350 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
1پارکینگ
13سال
اطلاعات بیشتر
6 میلیون و 700 هزار 50 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
115 متر
2اتاق
1پارکینگ
6سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 717 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
101 متر
2اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 808 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
156 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 100 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
133 متر
3اتاق
1پارکینگ
1سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 925 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
110 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 115 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
141 متر
3اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
987 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
94 متر
2اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیون و 500 هزار 50 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
104 متر
2اتاق
1پارکینگ
1سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 380 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
170 متر
3اتاق
1پارکینگ
7سال
اطلاعات بیشتر
900 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
64 متر
2اتاق
0پارکینگ
7سال
اطلاعات بیشتر
816 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
51 متر
1اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
814 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
74 متر
2اتاق
0پارکینگ
6سال
اطلاعات بیشتر
693 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
63 متر
1اتاق
1پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 350 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
123 متر
3اتاق
1پارکینگ
9سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
530 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
61 متر
1اتاق
0پارکینگ
18سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 639 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
203 متر
3اتاق
2پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 61 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
133 متر
3اتاق
1پارکینگ
1سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 700 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد و 100 میلیون
دروازه شمیران منطقه 12
340 متر
0اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 624 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
164 متر
3اتاق
1پارکینگ
11سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 620 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
108 متر
2اتاق
1پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 50 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
84 متر
2اتاق
1پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 760 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
22 متر
0اتاق
0پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 344 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
176 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
588 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
73 متر
2اتاق
0پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 431 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
143 متر
3اتاق
1پارکینگ
5سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 247 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
86 متر
1اتاق
0پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 500 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد و 500 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
165 متر
6اتاق
2پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
600 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
57 متر
1اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 272 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
142 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 368 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
148 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
525 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
70 متر
2اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 904 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
119 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 574 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
143 متر
3اتاق
2پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 700 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 240 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
160 متر
3اتاق
1پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 200 میلیون
دروازه شمیران منطقه 12
83 متر
2اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 168 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
176 متر
3اتاق
1پارکینگ
5سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 925 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
109 متر
3اتاق
1پارکینگ
8سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 1 میلیارد و 300 میلیون
میرداماد منطقه 3
450 متر
3اتاق
5پارکینگ
25سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد و 60 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
220 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
توافقی
میدان ولیعصر منطقه 6
60 متر
0اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 650 میلیون
خراسان منطقه 12
220 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 638 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
117 متر
2اتاق
1پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 540 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
110 متر
3اتاق
1پارکینگ
8سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 620 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
135 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
770 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
70 متر
2اتاق
0پارکینگ
12سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 400 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
127 متر
3اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 755 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
117 متر
2اتاق
1پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
850 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
85 متر
2اتاق
0پارکینگ
18سال
اطلاعات بیشتر
730 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
53 متر
1اتاق
1پارکینگ
13سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 480 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
155 متر
3اتاق
1پارکینگ
5سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد
خیابان ایران منطقه 12
280 متر
2اتاق
0پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 183 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
91 متر
2اتاق
1پارکینگ
16سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 680 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
120 متر
2اتاق
1پارکینگ
11سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد
امام حسین منطقه 7
90 متر
2اتاق
1پارکینگ
7سال
اطلاعات بیشتر
45 میلیارد
بازار منطقه 12
900 متر
0اتاق
0پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
768 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
64 متر
1اتاق
1پارکینگ
16سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 24 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
168 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
6 میلیون 100 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
130 متر
3اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 265 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
115 متر
2اتاق
0پارکینگ
14سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد
خیابان ایران منطقه 12
176 متر
3اتاق
2پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
920 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
92 متر
2اتاق
0پارکینگ
12سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 500 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
175 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیارد و 800 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
240 متر
4اتاق
3پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 200 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
160 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 400 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
170 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 242 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
92 متر
2اتاق
0پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
700 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
88 متر
2اتاق
1پارکینگ
18سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 550 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
87 متر
2اتاق
1پارکینگ
8سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 140 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
82 متر
2اتاق
1پارکینگ
8سال
اطلاعات بیشتر
800 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
63 متر
2اتاق
0پارکینگ
18سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 996 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
214 متر
3اتاق
1پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 90 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
110 متر
2اتاق
1پارکینگ
1سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 840 میلیون
آبشار منطقه 12
106 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 344 میلیون
آبشار منطقه 12
96 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 800 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
111 متر
2اتاق
0پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
توافقی
خیابان ایران منطقه 12
126 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 334 میلیون و 500 هزار
خیابان ایران منطقه 12
161 متر
3اتاق
1پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 280 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
124 متر
3اتاق
1پارکینگ
7سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 130 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
70 متر
1اتاق
0پارکینگ
13سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 800 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
187 متر
3اتاق
1پارکینگ
6سال
اطلاعات بیشتر
550 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
54 متر
1اتاق
0پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
125 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 580 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
109 متر
3اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
600 میلیون
دروازه شمیران منطقه 12
58 متر
1اتاق
0پارکینگ
14سال
اطلاعات بیشتر
توافقی
خیابان ایران منطقه 12
62 متر
2اتاق
0پارکینگ
18سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیون 100 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
115 متر
2اتاق
0پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد
آبشار منطقه 12
85 متر
2اتاق
1پارکینگ
5سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 970 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
146 متر
3اتاق
1پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 30 میلیون
دروازه شمیران منطقه 12
140 متر
3اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
850 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
69 متر
2اتاق
0پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیون و 500 هزار 150 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
114 متر
2اتاق
1پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر