رضا مهدوی راد
رضا مهدوی راد
09123304020
700 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
67 متر
2اتاق
1پارکینگ
14سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیون 45 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
41 متر
1اتاق
1پارکینگ
8سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 320 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
1پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد و 200 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
130 متر
0اتاق
0پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 751 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
103 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیارد و 860 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
243 متر
4اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 500 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
120 متر
2اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
12 میلیارد و 190 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
530 متر
0اتاق
0پارکینگ
50سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 820 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
130 متر
3اتاق
1پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 750 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
2اتاق
0پارکینگ
40سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیون 100 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
100 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
400 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
50 متر
1اتاق
0پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 375 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
190 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
6 میلیون 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
165 متر
3اتاق
1پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیون 75 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
70 متر
2اتاق
0پارکینگ
11سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیون 40 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
70 متر
1اتاق
0پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر
6 میلیون و 700 هزار 50 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
115 متر
2اتاق
1پارکینگ
6سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 808 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
156 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 261 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
133 متر
3اتاق
1پارکینگ
1سال
اطلاعات بیشتر
6 میلیون 80 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
180 متر
3اتاق
1پارکینگ
6سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 115 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
141 متر
3اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
987 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
94 متر
2اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیون 40 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
86 متر
2اتاق
1پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 840 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
127 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 380 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
170 متر
3اتاق
1پارکینگ
7سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
2اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
816 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
51 متر
1اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 339 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
103 متر
2اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
530 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
63 متر
1اتاق
1پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 312 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
105 متر
2اتاق
1پارکینگ
7سال
اطلاعات بیشتر
900 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
75 متر
2اتاق
2پارکینگ
6سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 100 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
123 متر
3اتاق
1پارکینگ
9سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
1پارکینگ
3سال
اطلاعات بیشتر
530 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
61 متر
1اتاق
0پارکینگ
18سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 436 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
203 متر
3اتاق
2پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 61 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
133 متر
3اتاق
1پارکینگ
1سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیون و 800 هزار 40 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
85 متر
2اتاق
0پارکینگ
15سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 200 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیون و 500 هزار 50 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
102 متر
3اتاق
1پارکینگ
12سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد و 100 میلیون
دروازه شمیران منطقه 12
340 متر
0اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
600 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
82 متر
2اتاق
0پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
850 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
85 متر
2اتاق
1پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 296 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
108 متر
2اتاق
1پارکینگ
2سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 320 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
22 متر
0اتاق
0پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 900 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
137 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
8 میلیارد
خیابان ایران منطقه 12
230 متر
4اتاق
4پارکینگ
4سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 300 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
140 متر
2اتاق
1پارکینگ
25سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 250 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
140 متر
1اتاق
1پارکینگ
25سال
اطلاعات بیشتر
3 میلیارد و 520 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
176 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
920 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
92 متر
2اتاق
1پارکینگ
9سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیون 150 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
120 متر
2اتاق
1پارکینگ
6سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیون 50 میلیون
شکوفه منطقه 14
70 متر
1اتاق
0پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
588 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
73 متر
2اتاق
0پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 431 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
143 متر
3اتاق
1پارکینگ
5سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 247 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
86 متر
1اتاق
0پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 290 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
86 متر
2اتاق
1پارکینگ
10سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 700 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
5 میلیارد و 500 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
165 متر
6اتاق
2پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
600 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
57 متر
1اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 272 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
142 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
2 میلیارد و 368 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
148 متر
3اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیون و 500 هزار 200 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
2اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیون و 500 هزار 100 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
150 متر
2اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
رهن کامل 230 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
100 متر
20اتاق
0پارکینگ
20سال
اطلاعات بیشتر
525 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
70 متر
2اتاق
0پارکینگ
30سال
اطلاعات بیشتر
1 میلیارد و 904 میلیون
خیابان ایران منطقه 12
119 متر
2اتاق
1پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر